Algemene Voorwaarden Webhosting

ALGEMENE VOORWAARDEN van Newfish B.V., gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam d.d. 21 september 2007 onder nummer 147/2007.

1. Definities

 1. Newfish: hieronder gebruikte verzamelnaam voor elk van de bedrijven welke onder een of meer der handelsnamen van Newfish B.V. worden gedreven; voor elk van die bedrijven zijn deze Algemene Voorwaarden toepasselijk.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Newfish wordt gesloten.
 3. Producten en diensten van Newfish: de door Newfish geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webhosting, dedicated server-verhuur, verhuur van colocatieruimte, huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 4. Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Newfish, door haar schriftelijk of per e-mail bevestigd, van bestelling door Opdrachtgever van levering van één of meer producten of diensten van Newfish.
 5. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere electromagnetische middelen.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Newfish.
 2. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Newfish niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Newfish gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Newfish schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Newfish heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat nadat de Opdrachtgever een (online) bestelformulier c.q. Overeenkomst (voor dedicated servers, co-locatie en aanvullende diensten) heeft ingevuld, ondertekend en opgestuurd middels e-mail/post/fax, schriftelijke of electronische acceptatie daarvan door Newfish heeft plaatsgehad.
 2. Het staat Newfish vrij om totstandkoming van een Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst hebben pas rechtseffect indien schriftelijk vastgelegd.

 

5. Aanvang, duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst gaat in per datum van het begin van de dienstverlening door Newfish. De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke of electronische overeenkomst. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk is overeengekomen een einde van rechtswege per datum einde contractstermijn, want alleen dan eindigt de overeenkomst op datum einde contractstermijn. Op iedere verlenging volgt opnieuw stilzwijgend verlenging voor 12 maanden tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de dan lopende verlengings-periode van 12 maanden heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te willen verlengen. In dat geval eindigt de Overeenkomst op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt.
 2. De sub 1 hierboven bedoelde mededeling van niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per fax of via het klantensysteem gedaan. Bij niet-respectering van één of meer van deze voorwaarden is de Overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging/beëindiging van de Overeenkomst gedurende de dan lopende contractsperiode.
 3. Newfish heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de in dit artikel genoemde gevallen is Newfish gerechtigd om hardware welke eigendom is van Opdrachtgever, onder zich te houden totdat integrale voldoening van Newfish’s vorderingen heeft plaatsgehad. Voorts is Newfish in de in dit artikellid genoemde gevallen gerechtigd tot beëindiging van de domeinnaamregistratie bij SIDN en/of andere domeinnaamregistratie-organisaties van de website van Opdrachtgever, en is Newfish gerechtigd tot beëindiging van bewaring van data van Opdrachtgever.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 heeft Newfish het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/commerciële MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers/shared hosting servers.
 5. De aangeboden diensten van Newfish mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
  1. spamming;
  2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. het verspreiden van kinderpornografie;
  4. het uiten van racistische leuzen;
  5. het aanzetten tot oproer;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 6. Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door Opdrachtgever dan heeft Newfish het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëndigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

 

6. Levering en leveringstijd

 1. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
 3. Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van ongeveer 24 uur maar dit kan uitlopen tot enkele weken e.a. mede afhankelijk van de betreffende NiC.

 

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van Newfish.
 2. Newfish is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden ontbonden, indien en zodra die overmacht langer dan 1 maand duurt.

 

8. Schijfruimte en data

 1. De schijfruimte en het dataverkeer, welke Opdrachtgever is toegestaan, is afhankelijk van het gekozen pakket respectievelijk bijzondere afspraken. Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende tijdsperiode. In geval de Opdrachtgever meer verbruikt dan de overeengekomen limiet, brengt Newfish Opdrachtgever dit extra verbruik in rekening. Newfish is gerechtigd om als extra verbruik meer dan incidenteel voorkomt, Opdrachtgever’s pakket te vergroten, zulks tegen de meerkosten van dat grotere pakket ten opzichte van het tot dan voor Opdrachtgever geldende pakket. Newfish heeft te allen tijde het recht om het account van Opdrachtgever offline te plaatsen indien dat account de overige gebruikers van Newfish’s systemen kan hinderen door het door dat account onttrekken van teveel bandbreedte/schijfruimte/data traffic en/of processorbelasting, queries of dergelijke. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door Opdrachtgever worden gemaakt op vergoeding door Newfish van schade, in welke vorm dan ook of te welken titel ook of te welken belope ook.

 

9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Newfish. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van Newfish kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Newfish tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Newfish, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Newfish een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Newfish en/of van de dienstverlening aan klanten van Newfish zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan, of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, is Newfish gerechtigd om Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden, ofwel kan Newfish haar dienstverlening opschorten en bijv. het account respectievelijk de server van Opdrachtgever offline plaatsen.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Newfish, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
 7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Newfish. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Newfish als gevolg daarvan lijdt.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar data/content/websites/users/databases te bewaren. Newfish is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van website/users/databases bij eventuele storingen of dergelijke.

 

10. Dienstverlening en onderhoud

 1. Newfish zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om haar diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. Newfish zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. Opdrachtgever dient storingen terstond te melden aan Newfish.
 4. Newfish garandeert op geen enkele wijze dat de diensten welke zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
  1. De kosten van opheffing door Newfish of door door haar ingeschakelde derden van enige storing, komen voor rekening van Newfish, tenzij;
  2. Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; of,
  3. Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; of,
  4. De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden,
 5. In welke gevallen Opdrachtgever die kosten draagt.

 

11. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Newfish heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. schriftelijk of elektronisch bericht aan Opdrachtgever alsook door publicatie op de website van Newfish. Opdrachtgever is in zo’n geval gerechtigd de Overeenkomst – mits schriftelijk – te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, dit tot uiterlijk 14 dagen vóór die inwerkingtreding.

 

12. Annulering order door Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever een order tot registratie-aanvraag van een domeinnaam annuleert voordat Newfish de bestelde domeinnaam heeft aangevraagd of verhuisd bij de daartoe bevoegde instantie, is Opdrachtgever aan Newfish een bedrag van Euro 23,— (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) verschuldigd. Annulering door de Opdrachtgever van enige Overeenkomst voor een andere dienst of voor een ander product heeft geen rechtseffect.

 

13. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Newfish aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Newfish is ontvangen.
 3. De terzake de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 4. Newfish stuurt Opdrachtgever een kwartaal- of jaar- factuur of een factuur over een aantal jaren voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door middel van automatische incasso of overschrijving. Particulieren dienen te allen tijde te betalen d.m.v. automatische incasso. Indien Opdrachtgever niet d.m.v automatische incasso betaalt, brengt Newfish administratiekosten per factuur in rekening. Contracten langer dan één jaar zijn alleen mogelijk op basis van betaling door middel van automatische incasso.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zal door Newfish naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht.
 7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum van de rekening aan Newfish kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Newfish een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Newfish is voldaan.
 10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Newfish een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering, en ook is Newfish gerechtigd tot het opschorten van haar dienstverlening, bijv. het offline plaatsen van Opdrachtgever’s account.
 11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan restitueert Newfish het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever.

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Opdrachtgever toegestaan de op de Newfish-site aanwezige software waarop blijkens expliciete mededeling geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die blijkens expliciete mededeling uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken voor eigen privé-gebruik.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Newfish tegen enige aanspraak terzake.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Newfish vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Newfish.

 

16. Aansprakelijkheid

 1. Newfish zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Newfish opgedragen taak mag worden verwacht.
 2. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat Newfish bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Newfish geen invloed op kan uitoefenen. Newfish aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Newfish of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Newfish.
 3. Newfish is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Newfish toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.
 4. De maximale aansprakelijkheid van Newfish voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Newfish toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Newfish zal echter nimmer meer bedragen dan Euro 500.000,- – .
 5. De maximale aansprakelijkheid van Newfish voor zaak- en/of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- – per gebeurtenis.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Newfish voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in lid 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Newfish.
 8. De aansprakelijkheid van Newfish wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en Newfish ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Newfish in staat is adequaat te reageren.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Newfish meldt.
 10. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Newfish ter beschikking gestelde gegevens. Newfish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. Newfish houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen betrekkelijk persoonsgegevens als door Opdrachtgever aan Newfish ter beschikking gesteld.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Newfish tegen alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Newfish.
 12. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Newfish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Newfish is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 13. Newfish is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Newfish mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.
 15. Newfish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.
 16. In geval van plaatsing van een eigen server in het netwerk (co-locatie) van Newfish door de Opdrachtgever, is Newfish op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele mankementen in de hardware van de ge-coloceerde server.

 

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

18. Buitengebruikstelling

 1. Newfish heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Newfish niet nakomt dan wel in strijd handelt met artikel 5, artikel 8, artikel 9 en/of artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Newfish zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Newfish kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Newfish aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan zodra Opdrachtgever binnen een door Newfish gestelde termijn zijn verplichtingen nakomt en het bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Euro 25,— excl. BTW.

 

19. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Newfish vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Newfish.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aanpast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

20. Upgrading / Downgrading virtuele hosting pakketten

 1. Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contractsverlengingsdatum. Opdrachtgever dient downgrading minimaal 2 maanden voor het einde van de dan lopende contractsperiode schriftelijk te verzoeken aan Newfish, bij gebreke van welke–tijdige-mededeling Newfish niet gehouden is aan dat verzoek gevolg te geven.

 

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht etc.

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Newfish is bij uitsluiting van andere geschillenbeslechters bevoegd om van geschillen kennis te nemen, behoudens andersluidend dwingend recht. Niettemin heeft Newfish het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke Overeenkomst tussen Newfish en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. In geval van onderlinge strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of bijlagen geldt als rangorde dat ten eerste toepasselijk is/zijn de Overeenkomst, ten tweede de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst en tenslotte deze Algemene Voorwaarden.
 5. Newfish heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen en bovendien is Newfish gerechtigd om de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te doen zijn. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van enig recht om zulks te weigeren. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Newfish zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Van Newfish kan niet worden verlangd dat zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt de voorwaarden, Wettelijke of algemene of andersoortige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van enig Netwerk dat direct en/of indirect verbonden is met het netwerk van Newfish. Intussen zal Opdrachtgever zich houden aan die voorwaarden en Newfish vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor iedere aanspraak als gevolg van niet-respectering van die voorwaarden.